Kjøpsvilkår

Vilkår for kjøp Arctic Sales Development AS

Vi i Arctic Sales Development AS ønsker å gjøre alle kjøp og påmeldinger hos oss enkle, sikre og helt frie for ubehagelige overraskelser. På alle våre nettbaserte produkter tilbyr vi 14 dagers åpent kjøp. For påmelding til våre live kurs og arrangementer gjelder egne vilkår. Under ser du våre fullstendige kjøpsvilkår.

1. Angrefrist

1.1 Angrefrist for forbrukere

På kurs som annonseres med 14 dagers åpent kjøp (angrerett) gjelder denne angreretten fra kjøpsdato. Ønsker du å benytte angrefristen må du gi oss tilbakemelding innen angrefristen utløper. Vi betaler deg tilbake pengene dine innen 1 uke fra datoen din angrefrist benyttes. Tilbakeføring skjer til samme konto pengene ble betalt fra. Annen angrefrist kan gjelde dersom dette spesifiseres. Gir du ikke beskjed innen fristen vil angreretten utgå og penger ikke bli tilbakebetalt.

Vi gjør oppmerksom på at Angrefristloven kun gjelder for forbrukere, og ikke en person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Kjøper du våre kurs/pakker for utvikling av bedriftskonsept/markedsføring av bedrifter anser vi at du handler som ledd i næringsvirksomhet.

1.2 Angrefrist for bedriftskunder

Våre medlemstjenester, kurs og konsultasjoner som selges til bedriftsmarkedet, har ikke angrefrist med mindre dette har blitt opplyst av selger eller informasjon om angrefrist er gitt under kjøpsprosessen/på kjøpssiden. Eventuell angrefrist vil kun gjelde i henhold til de betingelser som er gitt på kjøpssiden eller i kjøpsprosessen.

2. Informasjon om og utvikling av ASDs nettbaserte produkter

2.1.  Tjenestene som leveres av ASD er beskrevet på ASDs nettsider. Det tas forbehold om feil og endringer i beskrivelsen av ASD produkter og tjenester, og i beskrivelsen av produkter og tjenester som leveres at tredjeparter, både på ASDs og andres nettsider, herunder samarbeidspartneres nettsider, og i brosjyrer og annet materiale. Bilder, beskrivelser av produkter og tjenester, og dataspesifikasjoner i ASDs materiale er kun ment som illustrasjoner, og innebærer ingen garanti i forhold til hvilke egenskaper ASDs produkter og tjenester innehar.

2.2.  Tjenestene leveres som nettbaserte løsninger. ASD forbeholder seg retten til når som helst og uten å varsle kunden å videreutvikle og forbedre sine hovedtjenester og funksjoner, herunder deres funksjonalitet, på en hvilken som helst måte som ASD anser passende eller nødvendig. ASD kan ikke avbryte eller suspendere noen av hovedtjenestene uten å varsle kunden på forhånd. ASD påtar seg ikke noe ansvar for noen svikt i leveransen av tjenestene. ASD kan når som helst og av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn endre, suspendere eller avbryte enhver funksjon ved tjenestene, herunder også tilgjengeligheten til en funksjon. ASD kan også legge begrensninger på alle eller noen av funksjonene uten varsel eller ansvar.

3. Betaling

Betaling skjer via Bank-/Kredittkort eller faktura. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom vår samarbeidspartner Svea Finans. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. Kortkjøp er avgiftsfritt.

3. 1 Betingelser for bruk av nettbasert innhold

Du kjøper tilgang til portalens innhold i en periode som blir oppgitt ved kjøpet. Arctic Sales Development AS produkter er beskyttet av opphavsrett. Produktet er kun gitt for personlig, ikke-kommersiell bruk.

Du kan ikke bruke produktet eller materialene som er tilgjengelig i produktet på en måte som utgjør en krenkelse av våre rettigheter, eller på en måte som ikke har blitt autorisert av Arctic Sales Development AS. Du kan ikke endre, kopiere, reprodusere, publisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape avledede verk, utnytte eller distribuere på noen måte eller medium (herunder e-post eller andre elektroniske midler) noen materialer fra produktet. Duplisering, deling, eller opplasting av produktfiler til deling på nettsteder blir ansett som å stjele, og vil bli anmeldt i den grad loven åpner for det.

Du kan imidlertid laste ned og/eller skrive ut ett eksemplar av enkelte sider på nettstedet for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at alle opphavsrettigheter og andre eiendomsrettigheter beholdes.

Ved registrering vil du motta brukernavn og passord for bruk i den private medlemsportalen. Denne tilgangen kan ikke benyttes av andre. Ønsker du å kjøpe tilgang som en abonnementsordning er dette også mulig ved å kontakte Arctic Sales Development AS direkte. Ønsker du å kjøpe tilgang for mange brukere på én gang er dette også mulig ved å kontakte Arctic Sales Development AS direkte.

4. Rett til å ilegge begrensninger på bruk av nettbaserte produkter

ASD forbeholder seg retten til å begrense eller stanse leveranse av tjenesten til en kunde som påfører ADP-systemet overdreven belastning, slik at dette vil gå ut over systemets ytelse i forhold til andre kunder, eller dersom bruken er vesentlig over normal bruk. Det samme gjelder dersom ASD ikke er i stand til å holde tritt med den totale veksten i lagret data. ASD kjører bruksstatistikk for alle kunder for å kartlegge overdreven bruk av lagringsplass. ASD erkjenner at overbelastning eller bruk ikke nødvendigvis er bevisst. Dersom en hendelse med overdreven bruk inntreffer er ASD forpliktet til å gi kunden varsel med en ukes frist om at ASD vil påberope seg retten til å begrense kundens bruk. Før ASD begrenser eller stanser kundens bruk av tjenestene, skal det forsøkes å finne en omforent løsning mellom partene. Dersom ingen omforent løsning kommer i stand, kan ASD begrense eller stanse leveransen av tjenesten frem til kundens bruk av lagringsplass er nede på et normalt nivå.

5. Brukerstøtte på nettbaserte produkter

Henvendelser til ASD brukerstøtte skal skje til info@salesdevelopment.no, eller gjennom en hvilken som helst tilgjengelig kundestøtte-funksjon i ASD. Henvendelser skal inneholde en detaljert beskrivelse av forholdet henvendelsen gjelder. ASD vil opprette en brukerstøttesak som merkes med saksnummer, og gir tilbakemelding direkte til avsenderen. ASD brukerstøtte tar sikte på å besvare og igangsette tiltak innen rimelig tid og ikke senere enn neste virkedag. Virkedager er definert som mandag til fredag mellom klokken 08:00 og 16:30 norsk tid, med unntak av offentlige fri- og helligdager.

6. Kundens bruk av de nettbaserte produktene og beskyttelse av personopplysninger

Når du kjøper våre tjenester for første gang må du oppgi riktig kontaktinformasjon. Vi samler også inn data om bruken av de nettbaserte tjenestene våre. Du kan lese mer om hvilke personopplysninger vi samler inn og bruken av disse i vår personvernerklæring.

7. Mangler

ASDs tjenester leveres «som de er». Det stilles ingen garantier for tjenestenes funksjon, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet. Feil, oppdateringer og endringer av tjenestene kan føre til at tjenesten blir midlertidig utilgjengelig.

Skulle det oppstå langvarige feil som gjør at du ikke kan bruke de nettbaserte tjenestene, kan du ha krav på refusjon eller gratis tilgang med varighet som samsvarer med tiden tjenestene ikke har vært tilgjengelig. Hvis du oppdager feil ved de nettbaserte tjenestene eller noen andre produkter som leveres av ASD, må du melde fra til oss så snart som mulig. ASD er ansvarlig for feil eller mangler ved tjenestene vi leverer, men er ikke ansvarlig for feil eller mangler ved tjenester som leveres av en tredjepart. ASD er heller ikke ansvarlige for feil ved internettforbindelsen eller utstyret som kunden bruker.
ASDs ansvar for feil og mangler er uansett begrenset oppad til det beløp kunden har betalt for det tidsrom tjenesten var utilgjengelig.

8. Leverandør og tjenester

8.1. Alle ansatte i ASD er underlagt taushetsplikt i sine arbeidsavtaler. Alle personopplysninger om kunder og brukere vil bli håndtert i samsvar med Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

8.2. ASD kan benytte tjenester levert av tredjeparter (f.eks. til vertstjenester og streaming). ASD samarbeider utelukkende med tredjeparter som kan møte rimelige betingelser for levering av sine tjenester, herunder responstid, sikkerhet og oppetid på minimum 99,8%. ASD fraskriver seg ethvert ansvar for problemer knyttet til tredjepartsleverandører, deres løsninger, håndtering og tilknytning til ASD.

8.3. Enkelte tjenester som leveres av ASD gjør det mulig for kunden å benytte tredjeparts leveranser og tjenester. I slike tilfeller er kunden forpliktet til å overholde tredjepartens forretningsbetingelser, herunder tredjepartens lisensvilkår. ASD fraskriver seg alt ansvar for alle tjenester levert av tredjepart som brukes av kunden gjennom ASD. Kunden erkjenner at den tekniske muligheten til å koble videre til slike tjenester kun tilbys som en tjeneste fra ASD, og ikke kan anses å etablere noe ansvar eller forpliktelser fra ASDs side.

8.4. ASD tilbyr API-integrasjonstjenester slik at ADP kan integreres med eksterne kundeløsninger. Kunden erkjenner at den tekniske muligheten til å koble videre til slike tjenester kun tilbys som en tjeneste fra ASD, og ikke kan ases å etablere noe ansvar eller forpliktelser fra ASDs side.

8.5. ASD er ansvarlig for leveranse av tjenestene som de er, og for en hensiktsmessig funksjonalitet og tilgjengelighet for ASD-produserte hovedtjenester. ASD har ikke noe ansvar i forhold til funksjonalitet og/eller tilgjengelighet for noen tjenester levert av tredjepart. Leverandøren av tredjepartstjenestene har det hele og fulle ansvar for tilgjengelighet, vedlikehold, feilretting, kundestøtte og funksjonaliteten til sine respektive tjenester. Kunden er alene ansvarlig for sin bruk av slike tjenester, og ASD har ikke noe ansvar overfor kunden eller en tredjepart for kundens bruk av slike tjenester, kundens brudd på vilkår for levering av slike tjenester, eller for følgene (herunder tap eller skade av ethvert slag) av slike brudd.

9. Opphavsrett

Våre produkter og materiale er beskyttet av åndsverklovgivningen, herunder lov om beskyttelse av varemerker og lov om opphavsrett til åndsverk. Alt nettbasert materiale og alt materiale som brukes i forbindelse med våre kurs er ASDs eller våre lisensgiveres eiendom. ASD har opphavsrett til alt materialet. Materialet kan ikke kopieres, reproduseres, endres, deles, publiseres eller distribueres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra ASD.

10. Ansvarsbegrensninger

10.1. Uavhengig av grunnlaget for kravet, kan ASD ikke holdes ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tap eller avledet tap. ASD ansvar for ethvert tap eller skade er begrenset oppad til det beløp som er betalt av kunden for de av ASDs tjenester som kravet springer ut fra.

10.2. ASD er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor kunden dersom en eller flere av følgende hendelser inntrer etter inngåelse av avtale slik at gjennomføringen av avtalen blir forhindret eller utsatt: Force majeure, slik som krig og mobilisering, revolusjon og uro, terrorhandlinger, naturkatastrofer, streik og lockout, feil eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører, eksterne vertstjenester, feil ved nettverksforbindelser/internett, feil på utstyr, brann, valutarestriksjoner, import og eksportrestriksjoner, datavirus, strømstans eller andre omstendigheter utenfor ASDs kontroll. I tilfelle en slik hendelse inntrer skal ASD ha rett til å utsette leveransen frem til hindringen er bortfalt eller kansellere avtalen uten ansvar og uten plikt til å betale erstatning.

11. Overdragelse av rettigheter til tredjepart

ASD har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene og enhver avtale inngått med kunden til en tredjepart. Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser under avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra ASD.

12. Språk

All kommunikasjon med og alle henvendelser til ASD skal skje på norsk eller engelsk.

13. Avslutning av avtalen

Ved å kjøpe et av våre produkter, samtykker du i at Arctic Sales Development AS kan, etter eget skjønn, avslutte denne avtalen, og begrense, suspendere eller si opp kundens medvirkning i programmet uten refusjon av kursavgiften, hvis kunden blir forstyrrende for selskapet eller andre kursdeltakere. Dette gjelder også ved brudd på vilkårene.

15. Lovvalg og verneting

Enhver tvist mellom partene skal løses i Norge etter norsk rett. Partene vedtar Drammen tingrett som verneting for alle tvister som utspringer av avtalen.

16. Ugyldighet

Dersom noen del av disse vilkårene skulle finnes å være ulovlige eller ugyldige og derfor ikke kan håndheves, påvirker dette ikke gyldigheten eller håndhevelsen av de øvrige vilkårene

17. Gratisversjoner

ASDs kan tilby gratis prøveversjoner av sine produkter og tjenester. Ved bruk av gratis prøveversjoner fra ASD kommer ikke punkt 3 i disse vilkårene til anvendelse. For øvrig gjelder vilkårene så langt de passer.

18. Salg til mindreårige

Hvis du er under 18 år, må du ha tillatelse fra verge for å bestille fra oss.

19. Adresser og kontaktpersoner for selskapet er som følger:

E-post: info@salesdevelopment.no
Daglig Leder: Cato Eriksen
Adresse: Arctic Sales Development AS, Slettatunet 11, 3430 Spikkestad

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med gjeldende norsk lov