Vilkår for bruk

1. ANVENDELSE AV STANDARDVILKÅR OG INNGÅELSE AV KONTRAKT

1.1 Disse vilkårene er utarbeidet av Arctic Sales Development AS («ASD»). Vilkårene gjelder ved bruk og tilgang til ASDs online tjenester, med mindre vilkårene er uttrykkelig fraveket eller endret gjennom skriftlig avtale mellom partene, og ASD uttrykkelig har akseptert endringen skriftlig. Endelig avtale mellom ASD og kunden anses å være inngått på disse vilkårene når kunden har akseptert vilkårene elektronisk eller begynt å bruke ASDs tjenester, eller på annen måte skriftlig har akseptert vilkårene.

1.2 ASD forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene med én måneds varsel. Hvis vilkårene endres vesentlig, vil kunden bli bedt om å godta de nye vilkårene. Dersom kunden ikke vil godta de endrede vilkårene, skal kunden gi skriftlig melding til ASD om dette. Kundens skriftlige melding blir å anse som oppsigelse av partenes avtale med slik frist som angitt i punkt 13.

2. INFORMASJON OM OG UTVIKLING AV ASD’S TJENESTER OG FUNKSJONER

2.1 Tjenestene som leveres av ASD er beskrevet på ASDs nettsider. Det tas forbehold om feil og endringer i beskrivelsen av ASDs produkter og tjenester, og i beskrivelsen av produkter og tjenester som leveres at tredjeparter, både på ASDs og andres nettsider, herunder samarbeidspartneres nettsider, og i brosjyrer og annet materiale. Bilder, beskrivelser av produkter og tjenester, og dataspesifikasjoner i ASDs materiale er kun ment som illustrasjoner, og innebærer ingen garanti i forhold til hvilke egenskaper ASDs produkter og tjenester innehar.

2.2 Tjenestene leveres som nettbaserte løsninger. ASD forbeholder seg retten til når som helst og uten å varsle kunden å videreutvikle og forbedre sine hovedtjenester og funksjoner, herunder deres funksjonalitet, på en hvilken som helst måte som ASD anser passende eller nødvendig. ASD kan ikke avbryte eller suspendere noen av hovedtjenestene uten å varsle kunden på forhånd. Hvis kunden ikke kan akseptere et slikt avbrudd i leveransen, skal kunden gi skriftlig melding om dette. Kundens skriftlige melding anses som en oppsigelse av partenes avtale med slikt varsel som angitt i punkt 13. ASD påtar seg ikke noe ansvar for noen svikt i leveransen av tjenestene. ASD kan når som helst og av hvilken som helst grunn, etter eget skjønn, endre, suspendere eller avbryte enhver funksjon ved tjenestene, herunder også tilgjengeligheten til en funksjon. ASD kan også legge begrensninger på alle eller noen av funksjonene uten varsel eller ansvar.

3. BETALING

3.1 Bruken av ASDs produkter og tjenester forutsetter betaling via faktura eller bankkort. Alle priser beregnes og faktureres i norske kroner (NOK). Dersom kunden ønsker fakturering i sin lokale valuta, vil kostnadene ved dette, herunder transaksjonsgebyrer, bli lagt til på kundens faktura. Alle priser er eksklusive merverdiavgift, skatter og eventuelle avgifter og plikter som pålegges av skattemyndighetene. ASD forbeholder seg retten til å endre prisene. Betalinger gjort til ASD kan ikke refunderes, selv om tjenestene suspenderes eller avsluttes.

3.2 Ved mangelfull betaling kan ASD kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling skjer. ASD forbeholder seg retten til å stenge kundens tilgang til ASD uten videre varsel hvis betaling ikke er gjort i tide etter at ASD har gitt en betalingspåminnelse med betalingsfrist på én uke. Hvis kundens betaling er mottatt innen én måned etter batalingspåminnelse sendt fra ASD, og det ikke er andre beløp som ikke er betalt, er ASD forpliktet til å gjenåpne kundens tilgang til tjenestene.

4. RETT TIL Å ILEGGE BEGRENSNINGER PÅ BRUK

4.1 ASD forbeholder seg retten til å begrense eller stanse leveranse av tjenesten til en kunde som påfører systemet overdreven belastning, slik at dette vil gå ut over systemets ytelse i forhold til andre kunder, eller dersom bruken er vesentlig over normal bruk.

5. BRUKERSTØTTE

5.1 Henvendelser til ASDs brukerstøtte skal skje til cato@salesdevelopment.no. Henvendelser skal inneholde en detaljert beskrivelse av forholdet henvendelsen gjelder. ASDs brukerstøtte tar sikte på å besvare og igangsette tiltak innen rimelig tid og ikke senere enn neste virkedag. Virkedager er definert som mandag til fredag mellom klokken 08:00 og 16:30 norsk tid, med unntak av offentlige fri- og helligdager.

6. KUNDENS BRUK AV TJENESTENE OG BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Ved bruk av ASDs tjenester har kunden alene ansvar for at de data som brukes av kunden, herunder personopplysninger, ikke brukes i strid med noen tredjeparts rettigheter, herunder rettighetene til kundens ansatte. ASD påtar seg ikke noe ansvar for kundens bruk av tjenestene.

6.2 ASD er kun ansvarlig for håndtering av personopplysninger der dette følger av ufravikelig lovgivning. Både kunden og ASD skal sørge for de personer som gjennom sitt arbeid for dem får tilgang til personopplysninger, kun skal behandle slike data i henhold til instruks fra kunden. Kunden er å anse som databehandler med mindre noe annet følger av ufravikelig lovgivning. I forhold til ASD og enhver tredjepart er kunden ansvarlig for at personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning. ASD vil ikke videreformidle informasjon som legges inn i systemet av kunden til noen tredjepart, med mindre dette følger av ufravikelig lovgivning eller en rettskraftig dom. ASD har kun adgang til å bruke informasjonen som legges inn av kunden i anonymisert form i forskningssammenheng, idet både kundens og enhver fysisk persons identitet skal holdes anonym.

6.3 ASD vil behandle personopplysninger, herunder opplysninger om kontaktpersoner hos kunden, i den grad det er nødvendig for oppfyllelse av avtalen mellom partene. Slike personopplysninger behandles i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter vil kun få tilgang til opplysningene i den grad det er nødvendig for gjennomføring av oppdraget. Se mer om behandling av personopplysninger i ASDs personvernerklæring.

7. MANGLER

7.1 Hvis kunden finner at hovedtjenestene ikke oppfyller de krav til funksjonalitet som er lovet av ASD, eller hvis hovedtjenestene har betydelige feil, skal kunden snarest reklamere til ASD. Reklamasjon skal gjøres skriftlig. Hvis ASD ikke kan rette opp feilene senest innen en måned etter kundens skriftlige reklamasjon, kan kunden innen syv dager kansellere avtalen med virkning fra den dato reklamasjonen ble sendt. Kundens forpliktelser til betaling bortfaller da også fra den dato reklamasjon ble levert. Hvis melding om kansellering ikke er mottatt av ASD innen nevnte frist, blir kunden henvist til å si opp avtalen med slik frist som fremgår av punkt 13.

7.2 Med unntak for retten til å kansellere avtalen som beskrevet i punkt 7.1, har kunden ikke adgang til å gjøre andre krav gjeldende ved brudd på avtalen eller ved feil og mangler ved tjenestene. ASD fraskriver seg ansvar for alt direkte og indirekte tap, herunder for forretningsavbrudd og tap av tid, tap av data mv., og kunden kan ikke rette noe erstatningskrav for slikt tap mot ASD. Kunden forstår og erkjenner at tjenestene kan inneholde mindre programvarefeil, bli utsatt for forstyrrelser og ikke fungere som planlagt eller forutsatt, da tjenestene er under fortløpende utvikling.

8. LEVERANDØRER OG TJENESTER

8.1 Alle ansatte i ASD er underlagt taushetsplikt i sine arbeidsavtaler. Alle personopplysninger om kunder og brukere vil bli håndtert i samsvar med Personopplysningsloven og EUs personvernforordning (GDPR).

8.2 ASD kan benytte tjenester levert av tredjeparter (f.eks. til vertstjenester og streaming). ASD samarbeider utelukkende med tredjeparter som kan møte rimelige betingelser for levering av sine tjenester, herunder responstid, sikkerhet og oppetid på minimum 99,8%. ASD fraskriver seg ethvert ansvar for problemer knyttet til tredjepartsleverandører, deres løsninger, håndtering og tilknytning til ASD.

8.3 Enkelte tjenester som leveres av ASD gjør det mulig for kunden å benytte tredjeparts leveranser og tjenester. I slike tilfeller er kunden forpliktet til å overholde tredjepartens forretningsbetingelser, herunder tredjepartens lisensvilkår. ASD kan ikke holdes ansvarlig overfor slike tredjeparter for kundens manglende betaling for slike tjenester eller kundens manglende innhenting av nødvendige tillatelser fra tredjeparten. Kunden skal holde ASD skadesløs for alle krav fra tredjepart som har tilknytning til kundens bruk av tredjepartens tjenester. ASD fraskriver seg alt ansvar for alle tjenester levert av tredjepart som brukes av kunden. Kunden erkjenner at den tekniske muligheten til å koble videre til slike tjenester kun tilbys som en tjeneste fra ASD, og ikke kan anses å etablere noe ansvar eller forpliktelser fra ASDs side.

8.4 ASD er ansvarlig for leveranse av tjenestene som de er, og for en hensiktsmessig funksjonalitet og tilgjengelighet for ASD-produserte hovedtjenester. ASD har ikke noe ansvar i forhold til funksjonalitet og/eller tilgjengelighet for noen tjenester levert av tredjepart. Leverandøren av tredjepartstjenestene har det hele og fulle ansvar for tilgjengelighet, vedlikehold, feilretting, kundestøtte og funksjonaliteten til sine respektive tjenester. Kunden er alene ansvarlig for sin bruk av slike tjenester, og ASD har ikke noe ansvar overfor kunden eller en tredjepart for kundens bruk av slike tjenester, kundens brudd på vilkår for levering av slike tjenester, eller for følgene (herunder tap eller skade av ethvert slag) av slike brudd.

9. OPPHAVSRETT

9.1 Kunden erkjenner og aksepterer at ASD eier rettighetene til all ASD s programvare og alle andre immaterielle rettigheter. Denne avtalen innebærer ingen overføring av slike rettigheter, men innebærer kun at kunden gis rett til å bruke slikt materiale i samsvar med det som følger av avtalebetingelsene og under den forutsetning at kunden betaler vederlag for denne bruken. Kunden har en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar adgang til å benytte materiale som er beskyttet av opphavsrett. Dette gjelder også innhold som er eid av ASD eller en tredjepart, og som leveres til kunden gjennom eller utenfor ASDs systemer.

9.2 Innhold som leveres av ASD skal ikke under noen omstendigheter kopieres av brukeren, med unntak av nedlastbart materiale som er tydelig merket til dette formålet, herunder referansemateriale i PDF-format.

9.3 Innhold som leveres av ASD skal ikke vises eller distribueres til noen tredjepart, med mindre det foreligger en skriftlig avtale mellom partene og ASD skriftlig og uttrykkelig har samtykket til slik bruk.

10. ANSVARSBEGRENSNINGER

10.1 Uavhengig av grunnlaget for kravet, kan ASD ikke holdes ansvarlig for kundens direkte eller indirekte tap eller avledet tap, inkludert men ikke begrenset til virksomhetsavbrudd, tapt fortjeneste, tap av data og programvare og kostnader ved gjenopprettelse og/eller oppdatering av dette, tap av goodwill, feil i meldingsinnhold eller levering av meldinger, tapte forventede besparelser mv. ASDs ansvar for ethvert tap eller skade er begrenset oppad til det beløp som er betalt av kunden for de av ASDs tjenester som kravet springer ut fra, i løpet av de siste seks månedene før kravet oppstod.

10.2 ASD er under ingen omstendigheter ansvarlig overfor kunden dersom en eller flere av følgende hendelser inntrer etter inngåelse av avtale slik at gjennomføringen av avtalen blir forhindret eller utsatt: Force majeure, slik som krig og mobilisering, revolusjon og uro, terrorhandlinger, naturkatastrofer, streik og lockout, feil eller forsinkelser i leveranser fra underleverandører, eksterne vertstjenester, feil ved nettverksforbindelser/internett, feil på utstyr, brann, valutarestriksjoner, import og eksportrestriksjoner, datavirus, strømstans eller andre omstendigheter utenfor ASDs kontroll. I tilfelle en slik hendelse inntrer skal ASD ha rett til å utsette leveransen frem til hindringen er bortfalt eller kansellere avtalen uten ansvar og uten plikt til å betale erstatning.

11. OVERDRAGELSE AV RETTIGHETER TIL TREDJEPART

11.1 ASD har rett til å overdra alle rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene og enhver avtale inngått med kunden til en tredjepart. Kunden har ikke rett til å overdra sine rettigheter eller forpliktelser under avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra ASD.

12. SPRÅK

12.1 All kommunikasjon med og alle henvendelser til ASD skal skje på norsk eller engelsk.

13. AVSLUTNING AV AVTALEN

13.1 Betalinger som allerede er gjennomført av kunden, inkludert forskuddsbetalinger, vil ikke bli refundert dersom arbeidet det er betalt for er påbegynt av ASD, eller dersom kunden har startet å benytte seg av tilgangen til ASD sine tjenester.

13.2 Kunden har ikke rett til å trekke seg fra avtalen eller returnere noen tjeneste eller leveranse med mindre dette er uttrykkelig avtalt mellom partene eller følger av ufravikelig lovgivning.

13.3 Ved opphør av avtalen, uavhengig av årsaken, har kunden rett til å overføre egne data fra ASD innen en måned etter at avtalen er utløpt. ASD kan bidra ved overføringen mot et avtalt vederlag. ASD har rett til å slette alle data som ligger igjen i ASDs systemer etter at det har gått en måned fra utløpet av avtalen.

14. KONFIDENSIALITET

14.1 Hver av partene forplikter seg til å holde all informasjon som parten får om den andre part i forbindelse med avtaleforholdet konfidensiell. Plikten til konfidensialitet er ikke tidsbegrenset, og gjelder også etter at avtaleforholdet er opphørt.

14.2 ASD har rett til å offentliggjøre at kunden er kunde av ASD. Herunder har ASD rett til å bruke kundens logo i presentasjoner og på sine nettsider så lenge kundeforholdet varer.

15. LOVVALG OG VERNETING

15.1 Enhver tvist mellom partene skal løses i Norge etter norsk rett. Partene vedtar Drammen tingrett som verneting for alle tvister som utspringer av avtalen.

16. UGYLDIGHET

16.1 Dersom noen del av disse vilkårene skulle finnes å være ulovlige eller ugyldige og derfor ikke kan håndheves, påvirker dette ikke gyldigheten eller håndhevelsen av de øvrige vilkårene.

17. GRATISVERSJONER

17.1 ASD kan tilby gratis prøveversjoner av sine produkter og tjenester. Ved bruk av gratis prøveversjoner fra ASD kommer ikke punkt 3 eller punkt 7.3 i disse vilkårene til anvendelse. For øvrig gjelder vilkårene så langt de passer.